Wydział rozgrywek

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2017/2018

Zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2017/2018

Wydział Rozgrywek informuje, że zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu PWZPS z dnia 06.07.2017r., w celu zgłoszenia Klubu do rozgrywek należy dostarczyć do Związku wypełniony druk "Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2017/2018" oraz dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 350 zł na konto bankowe PWZPS w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 17.08.2017 roku.

Każdy zgłaszany zespół powinien być potwierdzony osobnym drukiem.

W celu zgłoszenia nowego Klubu do ewidencji PWZPS należy do dnia 17.08.2017 r dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 350 zł na konto bankowe PWZPS oraz złożyć następujące dokumenty:

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej danego Klubu sportowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy UKS-ów nie prowadzących działalności gospodarczej),
2. Poświadczony przez upoważnionego członka Zarządu Klubu odpis statutu,
3. Oświadczenie Klubu o braku bezspornych zaległości finansowych,
4. Pisemne zobowiązanie Klubu do przestrzegania statutu i regulaminów WZPS/PZPS,
5. Deklaracja członkowska WZPS,
6. Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2017/2018.

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
ul. Pułaskiego 13A
35-011 Rzeszów,
Konto PBS Bank nr 21 8642 1126 2012 1143 6184 0001

Plik Tutuł
potwierdzenie_udzialu_2017.doc Potwierdzenie udziału zespołu w rozgrywkach 2017/2018
deklaracja_czlonkowska_2017.doc Deklaracja członkowska
Oświadczenie_o_braku_zaleglosci.doc Oświadczenie o braku zaległości finansowych
Zobowiązanie klubu.doc Zobowiązanie klubu do przestrzegania regulaminów
Mistrzostwa Polski Sędziów
Jazgot
Rest
Handlopex
Air Res
Green Gas